دکتر مهرنوش زنگل گیاه

دکتر مهرنوش زنگل گیاه

مدیر علمی گروه پزشکی
خانم دکتر نایب پور

دکتر فرناز نایب پور

دبير آموزشی دپارتمان سبک زندگی سالم
دکتری بهداشت مواد غذایی
دکتر الهه زکی زاده

دکتر الهه زکی زاده

مدیر ارتقا علمی و مدیر گره تغذیه مراکز جامع سبک زندگی سالم
دکتر جمشید بنایی

دکتر جمشید بنایی

مدیر علمی گروه تربیت بدنی مراکز جامع سبک زندگی سالم
بهناز نیک کار

دکتر بهناز نیک کار اصفهانی

مدیر علمی گروه روانشناسی
دکتر مجید کلاهدوزان

دکتر مجید کلاهدوزان

مدیر و موسس مراکز جامع سبک زندگی سالم
پزشک و دکتری تخصصی مدیریت در سبک زندگی