دکتر فاطمه علی محمدی

سمت: متخصص روانشناسی

سوابق:

  • طرحواره درمانگر
  • مشاور فردی /پیش از ازدواج
  • عضو سازمان نظام روانشناسی
  • عضو انجمن روانشناسی ایران
  • عضو دپارتمان تخصصی طرحواره درمانی
  • مدرس دوره های روانشناسی
  • دارای ۱ مقاله چاپ شده علمی پژوهشی