رژیم لاغری

مهم ترین عامل چاقی، افزایش مصرف مواد غذایی به ویژه مواد غذایی پرکالری است و سه دلیل اصلی دارد:

1- پرخوری : که در آن فرد زیاد می خورد، یعنی تعداد دفعات، حجم و محتوای کالری مواد غذایی فرد زیاد است.

2- بدخوری: فرد به نظر خودش کم می خورد، ولی به اشتباه و به علت عدم آگاهی، مواد غذایی پرکالری مصرف  می نماید. در این مورد، تعداد دفعات و حجم محدودی غذا دریافت می کند ولی محتوای کالری مواد غذایی مصرفی او زیاد است.

3- خرده خوری یا ریزه خواری: فرد به نظر خودش خیلی نمی خورد ولی اگر مواد غذایی خورده شده در طی یک شبانه روز را با ذکر نوع و مقدار یادداشت نماید، متوجه میزان خورده خوری خود خواهد شد.

عامل مهم دیگر در ایجاد چاقی کاهش فعالیت بدنی است که به دلیل شهرنشینی و ماشینی شدن زندگی شدت یافته است و راهکار جلوگیری از آن اصلاح و بهبود شیوه زندگی از نظر فعالیت بدنی و ورزش می باشد.

به دلیل اینکه مهم ترین مشکل در درمان چاقی، عود یا بازگشت مجدد آن است، تمامی برنامه های غذایی حتی اگر کاملا صحیح و علمی تنظیم شده باشند و باعث موفقیت در کاهش وزن فرد شوند، فقط قسمتی از برنامه درمانی را تشکیل می دهند. 

قسمت عمده درمان می بایستی مربوط به اقدام در مورد جلوگیری از بازگشت چاقی و حفظ وزن بدست آمده بشود و بهترین راهکار در جلوگیری از بازگشت چاقی و حفظ وزن بدست آمده، اصلاح و بهبود شیوه زندگی با فراگیری دانش و مهارت های لازم در زمینه های علوم تغذیه، تربیت بدنی، روانشناسی، پزشکی و زیبایی می باشد. در واقع بدون فراگیری این دانش و مهارت ها و قطع برنامه های تنظیمی، فرد شیوه قبلی خود در تغذیه و فعالیت را ادامه خواهد داد و مجددا چاق می شود.