دسته بندی ها: دسته بندی نشده

23 خرداد 1401 توسط admin 0 دیدگاه

درمان دیابت و قند خون بالا به روش علمی

دیابت بزرگسالان و دیابت غیر وابسته به انسولین ( این اصطلاحات امروزه دیگر استفاده نمی شوند.) علیرغم اینکه اکثر دیابتی های نوع دو را افراد بالای 50 سال تشکیل می دهند ولی کودکان و نوجوانان نیز در معرض ابتلا به این بیماری هستند. چاقی، بی تحرکی و زمینه مستعد خانوادگی از جمله عواملی است که موجب ابتلای به این بیماری و یا پیشرفت آن می‌شود.

در این مقاله بعد از رسیدن به شناختی دقیق از بیماری دیابت، علائم، خطرات و علل آن به شکل مفصل و علمی به روشی نوین در درمان دیابت خواهیم پرداخت.

مقاومت به انسولین در دیابت نوع دوم

اکثر دیابتی ها را مبتلایان به دیابت نوع دو تشکیل می دهند. بر خلاف دیابتی های نوع 1، که ترشح انسولین از لوزالمعده شان به کلی قطع شده است، در دیابتی های نوع 2 لوزالمعده همچنان قادر به تولید انسولین می باشد. ولی انسولین در بدن این افراد توانایی لازم را برای هدایت قند به درون سلول ها ندارد. این مشکل به دلیل بروز اختلالاتی در ناحیه گیرنده سلول، که محل تأثیر انسولین بر روی سلول است، و یا پیدایش نواقصی در ساختار انسولین به وجود می‌آید. این حالت تدافعی در بدن دیابتی های نوع 2، مقاومت به انسولین نامیده می شود.

چنانچه قند موجود در خون نتواند وارد سلول ها شود، در رگ ها انباشته شده و نتیجه آن افزایش قند خون است. بر اثر افزایش قند خون ترشح انسولین از لوزالمعده نیز افزایش یافته و این تجمع انسولین در سیستم گردش خون سبب عارضه ای تحت عنوان “هایپر انسولین” شده و در دراز مدت موجب ناراحتی های عروقی می‌شود.

عوارض دیابت

به مرور زمان، قند خون بالای ناشی از عدم کنترل صحیح دیابت می تواند تأثیرات جبران ناپذیری را بر روی اعضای مختلف بدن داشته باشد. گاهی تأثیرات منفی قند خون بالا مستقیماً متوجه سلول های بتا (انسولین ساز) در لوزالمعده گشته و از میزان انسولین ترشح شده می کاهد.

پیشگیری و کنترل دیابت نوع دو

تشخیص سریع و به موقع این بیماری می تواند از عوارض و مشکلات آتی آن همچون ناراحتی های قلبی، نابینایی، فشار خون بالا، اختلالات عصبی و نارسایی های کلیوی پیشگیری کند. خوشبختانه در بسیاری از مواردِ ابتلا به دیابت نوع 2 ، ترکیبی از رژیم غذایی مناسب، ورزش منظم و مصرف قرص های کاهش دهنده قند خون (که به تشخیص پزشک معالجتان برای شما تجویز می شود) می تواند به کنترل دیابت آن کمک کند. به هر حال مصرف قرص و در موارد خاص انسولین، برای کنترل دیابت در این دسته از مبتلایان لازم و ضروری است.

این بیماری در میان میانسالان شایع تر است ولی امروزه به دلیل بی تحرکی و چاقی کودکان، روند ابتلا به این بیماری در بین آنان رو به افزایش است.

انجمن دیابت گابریک

دیابت نوع 2 شایعترین نوع دیابت بوده و %90 موارد بیماری را به خود اختصاص داده اسـت. شـیوع دیابـت نـوع 2 پیوسـته در حـال افزایش است و میزان بروز دیابت نوع 2 در كودكان نسبت به گذشته تقریباً ده برابر شده است. تخمین زده شده كه در حال حاضر تعداد بیماران دیابتی در ایران حدود 1/5میلیون نفر می‌باشد.

ابتلا به دیابت به علت ایجاد عوارض باعث تحمیل رنج و هزینه زیادی برای بیمار می‌شود كه این عوارض شامل افزایش خطر بیماریهای قلبی- عروقـی، بیمـاری مرحلـه انتهـایی كلیـوی، كـوری و آمپوتاسـیون انـدام تحتانی است.

علائم دیابت را بشناسید

افراد دارای دیابت در خطر بیشتر بیماری عروق کرونر، بیماری عروق محیطی، سکته مغزی، فشار خون بـالا، چربـی بـالا و چاقی هستند. به طور کلی شناسایی ریسک فاکتورهای دیابت و سعی در برطرف ساختن آنها می‌تواند از دیابت نوع 2 جلـوگیری کـرده یا بروز آن را به تعویق اندازد. همچنین آشنایی با اصول درمانی در دیابت نیز یک ضرورت به نظر می‌رسد[1].


[1] مجله علمی پژوهشی دانشگاه شهید صدوقی یزد

عوامل خطر دیابت نوع 2

ســابقه فــامیلی

 دیابـت نـوع 2 یـک بیماری فامیلی اسـت واستدلال‌های متقاعد کننده‌ای در حمایـت از ایـن موضـوع وجـود دارد.

ارتباط ژنتیک با دیابت نوع 2 نسبت به ارتبـاط آن بـا دیابـت نوع 1 قویتر است. عوامل ژنتیکی نقـش مهمـی در بـروز دیابـت نوع 2 دارند، با این که هنوز بسیاری از ژنهای زمینه سـاز ابـتلا بـه دیابت شناخته نشده اسـت ولـی مـشخص اسـت کـه ایـن بیمـاری پلیژنیک و چند عاملی می‌باشد.

لکوس‌های ژنتیکـی متنـوعی در استعداد ابتلا به این بیماری نقش دارند. فاکتورهای محیطـی (نظیـر تغذیــه و فعالیــت فیزیکــی) نیــز در بــروز فنــوتیپی آن مــؤثر هستند. میزان بروز دیابت نوع 2 در دو قلوهـای یکـسان بـین 70 تا 90 درصد است و اگر یکی از قل‌هـا مبـتلا بـه دیابـت باشـد ، احتمال درگیری دیگری %50 می‌باشد. افرادی که یکی از والدین آنها مبتلا به دیابت نوع 2 هـستند در معـرض خطـر بیـشتری بـرای ابتلا به دیابت قرار دارند، همچنین در میان افـراد چـاق بـا والـدین دیابتی شیوع دیابت نـوع 2 نـسبت بـه افـرادی کـه والـدین دیـابتی ندارند بالاتر اسـت. اگـر یکـی از والـدین مبـتلا بـه دیابـت نـوع 2 باشند، خطـر بـروز بیمـاری در فرزنـدان %20 اسـت و اگـر هـر دو والدین مبتلا باشند خطر بروز بیماری به %40 میرسد.

چاقی 

مطالعـات مختلـف نـشان داده‌انـد کـه چـاقی در پـاتوژنز دیابت نوع 2 نقش دارد.

چاقی در دیابت

به طور کلی پذیرفته شده که چاقی مـسئول ظاهر شدن بیمـاری در افـرادی اسـت کـه از لحـاظ ژنتیکـی مـستعد هستند. سـازمان بهداشـت جهـانی در سـال 1980بیـان کـرد، چـاقی مهمترین ریسک فاکتور دیابت نوع 2 است.

در میـان افرادی کـه چاق نیستند و والدین دیابتی دارند شیوع دیابت نسبت به افرادی کـه چاق هستند کمتر است. چـاقی‌هـای مرکـزی و چـاقی هـای قـسمت بالای بدن با خطر بروز دیابت همراه است. چاقی‌های مرکزی همچنین با شیوع بالای بیماریهای عـروق کرونـری، هیپرانـسولینمی، هیپرتریگلیــسریدمی، هیپرکلــسترولمی، فــشار خــون و اخــتلالات هورمونهـای جنـسی همـراه اسـت.

تغییـرات شـیوه زنـدگی مربوط به چاقی، رفتارهای تغذیه‌ای و فعالیت فیزیکی نقش اصلی را در پیشگیری و درمان دیابت نوع 2 بازی می‌کند. مطالعـات مقطعـی در چندین گروه قومی نشان دادند که شیوع دیابت در میان افـراد بـا فعالیت بدنی کم 2 تا 3 برابر بیشتر از افراد فعال است. چندین مطالعه آینده نگر نشان دادند که حتـی فعالیـت فیزیکـی متوسـط مـی‌توانـد سبب کاهش دیابت شود.

سن

با افزایش سن شیوع دیابـت افـزایش مـی‌یابـد، ایـن بـدان علت است که با افزایش سن فرد دچار کاهش فعالیـت فیزیکـی وافزایش وزن می‌شود و این افـزایش وزن سـبب ذخیـره چربـی دراطراف شکم و بالای بدن خصوصاً در زنان بعد از منوپوز می‌شود.

فعالیت کمتر و افزایش وزن باعـث کـاهش فعالیـت انـسولین بـدن شده و مقاومت به انسولین ایجاد می‌شود.

نژاد در دیابت

نژاد

 اگر چه محیط یک عامل موثر در پیشرفت دیابـت اسـت ولی در گروههای نژادی مختلف، شیوع دیابـت متفـاوت اسـت و فاکتورهایی چون چاقی، عدم فعالیت فیزیکـی و رژیـم غـذایی در بروز دیابت دخالت دارد.

دیابت بارداری

عدم تحمل گلوکز با شدت متغیـر کـه اولـین بار در طی بارداری شروع و یا تشخیص داده شود، دیابت بارداری گفته می‌شود و یا دیابت بارداری به شرایطی اطلاق میگـردد کـه سطح گلوکز خون در طی بارداری بـالا رفتـه و علائـم دیابـت درخانم بارداری که قبلاً دیابـت بـرایش تـشخیص داده نـشده ایجـاد شود.

قند خون

فـشار خون

 فـشار خـون بـالا میتواند یـک نـشانه زودرس مقاومت انسولین به علت چاقی مرکزی باشد. یـک فرضـیه فرعـی این است که بالا رفتن فـشار خـون یـک مـارکر اخـتلال عملکـرد انـدوتلیال است، کـه آن نیـز یـک ریـسک فـاکتور مقاومـت بـه انسولین، دیابت نوع 2 و بیماری عروقی است. فشار خـون در 70 درصد بیماران دیابتی دیده می‌شود و خطر پیشرفت دیابـت در افراد با فشار خون 2 برابر بیشتر است.

بخش متابولیک بیمارستان میلاد و درمان دیابت نوع 2

این بخش در بیمارستان میلاد اصفهان طبقه 4 ضلع شرقی واقع شده ، دکتر مجید کلاهدوزان به همراه تیم تخصص خود در زمینه بیماری های متابولیک (فشارخون ، دیابت ، چربی خون ، کبد چرب و…) فعالیت دارند. سلامت جویان در طول دوره درمان توسط کارشناسان کلینیک مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرند.

تیم دکتر کو
تیم دکتر کلاهدوزان در بیمارستان میلاد

متد عملکردی کلینیک در درمان دیابت

پروتکل روانشناسی در درمان دیابت

 • تغییر افکار مراجع در جهت اینکه سلامت جو ، خود و بدن خود را دوست داشته باشدو بداند که دیابت نشان دهنده غفلت فردنسبت به خود و عدم توجه و مراقبت از آن است.هرفرد باید بداند که مسئول بدن خود می باشد و باید برای سلامتی بدنش تلاش بیشتری بکند. باید بداند که دیابت انتهای راه نیست و قابل کنترل می باشد اما درصورتی که راه اصولی درمان را بداند.
 • درجلسه دوم مدیریت خواب و اصول بهداشت خواب آموزش داده می شود. راهکارهایی درجهت مدیریت هرچه بهتر شدن کیفیت خواب به سلامت جو ارائه می شود.
 • مهارتهای کنترل استرس آموزش داده می شود. استرس سطح هورمون کورتیزول فرد را افزایش میدهد ، سطح ایمنی بدن را پایین می آورد و باعث افزایش قندخون بدن می شود. با آموزش های لازم مهارت های کنترل استرس به سلامت جو یادآوری میشود اما هر فرد باید درجهت کنترل و مدیریت  استرس خود تلاش کند.
 • آموزش مهارت های مدیریت خشم .
 • آموزش مهارت نه گفتن به خود و دیگران.
 • آموزش مدیریت و اصول برنامه ریزی روزانه .
 • انگیزه های فرد بررسی و روی انگیزه های ورزشی سلامت جو کار می شود.
 • آموزش مهارت حل مسئله.
 • آموزش مهارت های مدیریت فکر و افکار منفی.
 • بررسی عادت های غلط و آموزش life style.
مشاوره روانشناسی

پروتکل تغذیه در دیابت

 • آموزش نحوه صحیح کنترل و مصرف داروهای قند خون در افراد دیابتی و ارائه نکات لازم.
 • ارائه توصیه های تغذیه ای لازم شامل:
 • بدون هماهنگی بامتخصص تغذیه از جابه جاکردن مواد غذایی بین وعده های مختلف پرهیز کنیدچرا که این امر سبب می شود میزان CHO موجود درهروعده غذایی تغییر نماید و تنظیم قند شما بهم بخورد.
 • تاحد امکان سعی کنید میزان مصرف قرص های پایین آورنده قند خون وزمان مصرف وعده های غذایی دارای نظم باشد و از تغییر دادن آن خودداری کنید.
 • به افراد دیابتی توصیه  میشود از مصرف زیاد قند و شکر ، مربا و عسل ، شربت و نوشابه و سایر مواد غذایی که در آنها از شکر استفاده شده پرهیز کنند.
 • همراه با غذا به میزان کافی از گروه سبزی ها استفاده کنید.
 • مصرف میان وعده ها الزامی است.
 • از نانهای سبوسدار و غلات سبوسدار استفاده کنید.
 • از مصرف چربی گوشت ها پوست مرغ و ماهی لبنیات پرچرب ، کره خامه ،شیرینی های خامه ای ، چیپس ،کله پاچه و…خودداری کنید.
 • بهترین روش پخت برای بیماران دیابتی بخار پز ، آب پز ، پخت در فر و کبابی است.
 • از مصرف روغن ها و چربی های جامد پرهیز کنید و از روغن های مایع بخصوص کانولا و زیتون استفاده کنید.
تغزیه سالم در دیابت

پروتکل تربیت بدنی در درمان دیابت

ورزش حساسیت بدن به انسولین را افزایش داده و باعث تنظیم قند خون می شود.و باعثت کنترل بیماری دیابت می‌شود. همچنین ورزش کردن در تنظیم فشارخون موثر است. ورزش کردن با کاهش توده چربی بدن به کاهش وزن کمک می‌کند. کاهش وزن ناشی از ورزش، باعث کاهش بافت چربی می‌شود، بنابراین مقاومت به انسولین در سلولها کاهش یافته و به این ترتیب مصرف داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون کم می‌شود. با انجام ورزش‌های برنامه ریزی شده، بافت چربی کاهش یافته و توده عضلانی افزایش می‌‎یابد.

ورزش مناسب، تناسب عضلات را بالا می‎برد. تحقیقات نشان داده است که انقباضات عضلانی و عمل انسولین هر دو با هم مصرف گلوکز در طول ورزش را زیاد می‎کنند. و باعث آمادگی عضلات می گردد .ورزش باعث افزایش انرژی و کاهش استرس می‌شود.

همراه با کنترل مطلوب قندخون و انجام تمرینات ورزشی مرتب، مصرف قرصهای خوراکی در برخی افراد دیابتی غیروابسته به انسولین کم می‎شود و در بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین نیز به علت وضعیت مطلوب متابولیک، میزان انسولین تزریقی کاهش می‎یابد. مطالعات نشان داده است که در ماههای اولیه شروع برنامه های ورزشی، انسولین تزریقی گاهی تا ۲۰% یا حتی بیشتر کاهش می‌یابد.

11 خرداد 1401 توسط admin 0 دیدگاه

10 راه موثر برای پیشگیری از دیابت

دیابت یکی از بیماری های شایع در عصر حاضر که میلیون ها نفر در دنیا از عوارض ناشی از این بیماری رنج می برند. در صورتی دیابت در بدن انسان رخ می دهد که گلوکز در بدن بیش از حد مجاز تولید شود یا بدن نتواند این قند را به انرژی تبدیل کند و جمع شدن گلوکز در خون باعث بالا رفتن قند خون می شود. آسیب های جدی به مغز و قلب وارد می کند آسیب های همچون بیماری‌های قلبی، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری لثه، ضعف سیستم ایمنی و مشکلات روانی  و بیماری های چشمی را در بدن انسان ایجاد می کند. اما راه هایی وجود دارد که برای پیشگیری از دیابت مفید است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد.

 • مهمترین موردی که می توانیم اشاره کنیم این است که حتماً سبک زندگی را باید تغییر دهیم. نحوه غذا خوردن خوابیدن و استرس بر روی افزایش قند خون در بدن تاثیر خیلی زیادی دارد. بنابراین با اصلاح سبک تغذیه اولین گام را برای پیشگیری از وجود دیابت در بدن خود آغاز می کنیم.
 • در حد اعتدال باید از مواد قندی استفاده نمود همچنین از غذاهایی که فست فودی هستند است اجتناب کرد. غذاهایی که از قندهای مصنوعی تولید می ‌شوند و یا خوراکی های که مواد شیرین کننده مصنوعی دارند مانند انواع شیرینی و کیک و کلوچه را در حد اعتدال استفاده کنیم. حدالامکان از نمونه های خانگی این خوراکی استفاده شود.
 • همچنین می‌توانیم به جای شیرین کننده های مصنوعی از مواد قندی طبیعی مانند انواع شیره ها و شکر قهوه ای استفاده کنیم یا می‌ توانیم به جای قند از کشمش، توت خشک و خرما استفاده نماییم. مصرف انواع سبزیجات و میوه ها و صیفی می تواند در کاهش ابتلا به دیابت موثر باشد.
 • مواد غذایی همچون کدو، انواع آبزیان، هویج، کلم بروکلی، تخم کدو تنبل، تخم آفتابگردان، انواع دانه ها مانند دانه کتان را مصرف کنیم تا از وجود این بیماری در بدن خود پیشگیری نماییم.
 • مورد دیگری که در پیشگیری از بیماری دیابت تاثیر خیلی زیادی دارد این است که از مصرف هرگونه مواد و دخانیات باید پرهیز کنیم مخصوص مصرف سیگار و مشروبات الکلی بر روی این بیماری دامن می زنند و زمینه را برای ایجاد دیابت افزایش می دهند. زندگی سالم و بدون دخانیات یک راه حل اساسی برای پیشگیری از چنین بیماری هایی می باشد.
 • افزایش فعالیت های بدنی به خصوص پیاده روی سریع می تواند یکی از راه حل های مناسب در مورد این موضوع باشد. افرادی که ورزشکار هستند و سوخت و ساز بدن شان بالا است خیلی کمتر از افراد دیگر دچار این بیماری می ‌شوند در نتیجه افزایش فعالیت های بدنی و ورزش های مداوم به خصوص شنا کردن و کوهنوردی می‌تواند عامل مهمی در جلوگیری از بیماری های همچون دیابت می باشد.
 •  استرس، اضطراب و دلهره همه این عوامل در کنار هم می توانند زمینه ساز ایجاد دیابت در بدن باشند. در صورت امکان از بروز چنین احساساتی باید جلوگیری نمود.
 • وزن بالا یکی از خطرناک ترین موقعیت برای ابتلا به دیابت و بیماری های دیگری همچون چربی خون و فشار خون بالا است پس تا می توانید وزن خود را به وزن ایده عالی برسانید.
 • مصرف مایعات فراوان فراموش نشود مصرف آب، چای و قهوه می‌تواند به خوبی قند خون را متعادل کند.
 • مصرف انواع ویتامین ها و مکمل ها برای بدن لازم است به خصوص ویتامین دی حتماً باید مصرف گردد. اگر تمایل به مصرف قرص و دارو ندارید از غذاهای استفاده کنید که این ویتامین ها را در خود دارند.

 تا می توانید از مواد خوراکی های فرآوری شده و گوشت قرمز است اجتناب کنید. کم تحرکی و نشستن زیاد می تواند شما را سریعا به دیابت دچار کند پس هرگز فعالیت بدنی را کاهش ندهید.

تصویر پیرمرد سلامت

پیشگیری از دیابت برای افرادی که ارثیه دیابت دارند

 اما در بسیاری از موارد ابتلا به دیابت ارثی است یعنی فرد اگر تمام رفتارهای گفته شده را نیز انجام دهد باز هم زمینه ابتلا به این بیماری را دارد. اما با انجام دادن مواردی که بیان کردیم می تواند در صورت ابتلا به این بیماری قند خود را کنترل کند و مانع از افزایش قند خود شود.

چگونه بفهمیم در مرحله پیش دیابت هستیم؟

چگونه بفهمیم که باید رفتارهای را انجام دهیم تا از دیابت پیشگیری کنیم. چگونه بفهمیم بدن ما مستعد بیماری دیابتی است؟ برای اینکار نیاز است به صورت دوره ای آزمایش و غربالگری قند انجام شود. به طور معمول قند یک شخص عادی ۱۰۰ تا ۱۲۰ است اما‌ اگر بالاتر از این عدد بود فرد در مرحله پیش دیابت است. در چنین مواقعی همه مواردی که در قسمت قبلی بیان کردیم را باید انجام دهیم. علامت های نیز وجود دارد که برای تشخیص مرحله پیش دیابتی موثر است.

 • تکرر ادرار
 • تشنگی بیش از حد
 • کاهش وزن
 • خستگی و بی حالی
 • ضعف در سیستم ایمنی بدن
 • بی حوصلگی
 • بوی میوه در دهان کودکان
 • خون در ادرار
 • تاری دید و ضعف در بینایی
 • گرسنگی بیش از حد
 • ضعف در عدم نعوظ در مردان و ضعف جنسی
 • عفونت های لثه و دهان و عفونت در زنان

در صورت بروز هر گونه از این علامت ها به دیابت خود شک کنید و با انجام یک آزمایش از میزان قند خون خود آگاه شوید. در صورتی که تنها چند علامت را نیز داشتید باید در مورد پیشگیری از قند خون جدی برخورد کنید و تمامی مواردی که بیان کردیم را به کار ببندید.

جمع بندی

همه ما دیابت را به عنوان مرض قند می شناسیم متاسفانه این بیماری بسیار سخت درمان می‌شود ولی در تیم دکتر کلاهدوزان به یک روش علمی برای درمان قطعی دیابت رسیده اند. اما همچنان مرحله پیشگیری از دیابت اهمیت خیلی زیادی دارد. برخی از افراد فکر می کنند فقط افرادی که به قند خون بالا مبتلا هستند باید از خوردن مواد مضر اجتناب کنند این تفکر اشتباه است همه افراد چه دیابتی چه سالم باید در خوردن و آشامیدن خود دقت کنند و از به وجود آمدن این بیماری پیشگیری کنند. جمله معروفی در این باره وجود دارد که پیشگیری بهتر از درمان است که این جمله دقیقا برای دیابت صدق می کند زیرا درمان خیلی سختی دارد و فقط قابل کنترل خواهد بود. بنابراین با ایجاد سبک زندگی درست و مصرف مواد غذایی مناسب یا اصلاح رفتارهای نامناسب مانند پرخوری، عدم فعالیت و مصرف سیگار از این بیماری در امان باشیم.

11 خرداد 1401 توسط admin 0 دیدگاه

نشانه‌ها و علائم دیابت چیست؟

دیابت از بیماری های رایج در بین گروه های سنی مختلف است به طوری که افراد جوان و کودکان نیز به این بیمار مبتلا می شوند. آمارها نشان می دهند که در حدود ۵ ملیون نفر در کشورمان دارای دیابت هستند که با علائم های مختلفی همراه است. اگر این بیماری به موقع تشخیص داده شود و در مرحله پیش دیابت باشد می توان با اصلاح سبک زندگی و اصلاح سبک تغذیه از به وجود آمدن این بیماری پیشگیری کرد. قبل از آنکه در مورد علائم دیابت صحبت کنیم بهتر است بگوییم دیابت چیست و چطور به وجود می آید؟

بدن ما قادر است کربوهیدرات‌ را به قند تبدیل کند. هورمون انسولین در لوزالمعده تولید می شود تا این قندهای تولید شده را به انرژی تبدیل کند و سوخت و ساز بدن را افزایش دهد. اما وقتی این انسولین در لوزالمعده تولید نشود قند موجود در بدن از بین نمی رود و جمع می شود که در این صورت دیابت در بدن انسان به وجود می آید یا اینکه بدن قادر نیست از انسولین تولید شده در خود استفاده کند در هر دو صورت میزان قند تولید شده در بدن از حالت نرمال خارج شده و با علائم مختلفی خود را به نمایش می گذارد. اغلب ما دیابت را به عنوان مرض قند می شناسیم. در ادامه به علائم این بیماری در افراد مختلف می پردازیم.

انجام تست قند خون

علائم دیابت در جوانان

یکی از شایع ترین نوع این بیماری دیابت جوانی است که بیشتر به دلیل تغذیه نامناسب و چاقی مفرط به وجود می آید. این نوع دیابت در سن جوونی با علائم مختلفی پدیدار می شود اما از روی علائم به طور صد درصد نمی توان این بیماری را تشخیص داد و نیاز به آزمایش های مورد نظر و تشخیص توسط پزشک معالج است. از جمله علائم دیابت در جوانان می‌ توانیم به این موارد اشاره کنیم.

 • خیلی از افراد بر روی انگشتان دست و پای خود احساس سوزن سوزن شدن دارند.
 • تکرر ادرار به طوری که هر یک ساعت نیاز به تخلیه دارند.
 • خشکی بیش از حد دهان و آشامیدن آب زیاد و..

علائم دیابت در زنان

زنان در برهه های مختلفی از زندگی ممکن است به دیابت مبتلا شوند و جزء گروه های پر خطر ابتلا به دیابت می باشند. یکی از مواقعی که خطر ابتلا به این بیماری شدیدتر می شود دوران بارداری است. برخی از زنان به دیابت بارداری مبتلا می شوند که این‌ گروه از زنان در سنین بالاتر احتمال وجود دیابت را دارند و در مواقعی به تزریق انسولین احتیاج خواهند داشت. آمارها نشان می دهد ابتلای دیابت در خانم ها بیشتر از آقایان است که این زنگ‌ خطری برای بانوان خواهد بود. علائم‌ دیابت در زنان و مردان معمولا یکسان است که به چند مورد آن اشاره می کنیم.

 • وقتی انسولین کافی در بدن نباشد کتون در ادرار دیده می شود که از علائم اصلی دیابت در زنان است.
 • افزایش عفونت های مختلف در دهان و لثه و بخصوص عفونت های واژن که نشانه خوبی برای تشخیص این بیماری می باشند.
 • تکرر ادرار، خستگی، تاری دید و عدم ترمیم زخم و…
دیابت در کودکان زیر دو سال

دیابت در کودکان زیر دو سال

متاسفانه دیابت نوع ۱ در کودکان زیر دو سال شایع است و تشخیص زود آن بسیار مهم است. دیابت در کودکان زیر  دو سال عواقب سختی دارد ممکن است بر روی ذهن و هوش کودک اثر نامطلوبی بگذارد و در یادگیری دچار اختلال شود. بیماری های قلبی و کلیوی از دیگر مشکلات ناشی از دیابت در کودکان زیر دو سال می باشد. متاسفانه چنین کودکانی باید به صورت مادام العمر انسولین تزریق کنند. تشخیص دیابت در کودکان به سختی انجام می شود زیرا پدر و مادرها معمولا آگاهی کمی نسبت به این موضوع دارند. اگر کودکان مدام تشنه است زیاد گرسنه می شود کاهش وزن ملموسی دارید یا مدام بی حال است و دهانش بوی میوه می دهد برای چکاب و آزمایش قند او حتما اقدام کنید.

علائم دیابت در مردان

دیابت در مردان به دلایل مختلفی ایجاد می شود از جمله آنها مصرف مواد مخدر به خصوص استعمال سیگار است. سن بالای ۴۵ سال، ارث، عدم فعالیت ورزش، تغذیه نامناسب و فشار و کلسترول خون بالا همه و همه در افزایش دیابت در مردان تاثیر دارد و متاسفانه عمده ترین مشکلی که برای مردان دیابتی پیش می آید عدم‌ نعوظ  و مشکلات جنسی خواهد بود که تغییر در رفتارهای غلط زندگی این مشکل را تا حدودی حل می کند. به طور کلی علائم دیابت در مردان مشابه موارد دیگر است و تشخیص به موقع می تواند در روند درمان دیابت تاثیر گذار باشد و مانع از تزریق انسولین گردد. اگر به طور کلی دچار تکرر ادرار، گرسنگی، کاهش وزن در بازه زمانی مشخص شده و عدم التیام زخم در بدن خود هستید حتما آزمایش قند خون را جدی بگیرید.

علائم دیابت

علائم دیابت نوع دو

دیابت به طور کلی به دو دسته نوع ۱ و نوع دو تقسیم می شود. نوع یک ان معمولا افراد زیر ۲۰ سال را در بر می گیرد و سنین بالاتر دچار دیابت نوع ۲ می شوند. یکی از مهمترین مشکلی که این افراد دارند این است که بدنشان به انسولین مقاومت نشان می دهد یعنی تزریق انسولین نیز برای این‌ تاثیر آنچنانی نخواهد داشت. علائم دیابت نوع دو خیلی دیر مشخص می شود چند مورد آن را بیان می کنیم.

 • اختلال در عملکرد کلیه، دیده شدن خون در ادرار و درد هنگام تخلیه ادرار
 • تاری دید، ضعف شدید چشم و ایجاد بیماری های چشمی مانند خونریزی چشم
 • احساس گرسنگی به صورت دائم به طوری که در هنگام خوردن غذا نیز احساس گرسنگی‌ با فرد است.
 • ایجاد بیماری های زنان مانند عفونت های زنانه در خانم ها از علائم شایعه دیابت نوع دو است.

جمع بندی

عادت های بد غذایی، رفتارهای نامناسب و سبک زندگی غلط، ارث و قومیت های خاص، استرس و تنش های هیجانی از جمله مواردی هستند که بستر مناسبی را برای ابتلای دیابت فراهم می کنند. بیماری های چشمی، قلبی، کلیوی، عروقی و زخم در پا و لای انگشتان، قطع عضوی از بدن بخصوص پا از جمله مواردی هستند که بر اثر این بیماری ایجاد می شود. علائم دیابت را به عنوان زنگ‌ خطر جدی بگیرید.