23 خرداد 1401 توسط admin 0 دیدگاه

درمان دیابت و قند خون بالا به روش علمی

دیابت بزرگسالان و دیابت غیر وابسته به انسولین ( این اصطلاحات امروزه دیگر استفاده نمی شوند.) علیرغم اینکه اکثر دیابتی های نوع دو را افراد بالای 50 سال تشکیل می دهند ولی کودکان و نوجوانان نیز در معرض ابتلا به این بیماری هستند. چاقی، بی تحرکی و زمینه مستعد خانوادگی از جمله عواملی است که موجب ابتلای به این بیماری و یا پیشرفت آن می‌شود.

در این مقاله بعد از رسیدن به شناختی دقیق از بیماری دیابت، علائم، خطرات و علل آن به شکل مفصل و علمی به روشی نوین در درمان دیابت خواهیم پرداخت.

مقاومت به انسولین در دیابت نوع دوم

اکثر دیابتی ها را مبتلایان به دیابت نوع دو تشکیل می دهند. بر خلاف دیابتی های نوع 1، که ترشح انسولین از لوزالمعده شان به کلی قطع شده است، در دیابتی های نوع 2 لوزالمعده همچنان قادر به تولید انسولین می باشد. ولی انسولین در بدن این افراد توانایی لازم را برای هدایت قند به درون سلول ها ندارد. این مشکل به دلیل بروز اختلالاتی در ناحیه گیرنده سلول، که محل تأثیر انسولین بر روی سلول است، و یا پیدایش نواقصی در ساختار انسولین به وجود می‌آید. این حالت تدافعی در بدن دیابتی های نوع 2، مقاومت به انسولین نامیده می شود.

چنانچه قند موجود در خون نتواند وارد سلول ها شود، در رگ ها انباشته شده و نتیجه آن افزایش قند خون است. بر اثر افزایش قند خون ترشح انسولین از لوزالمعده نیز افزایش یافته و این تجمع انسولین در سیستم گردش خون سبب عارضه ای تحت عنوان “هایپر انسولین” شده و در دراز مدت موجب ناراحتی های عروقی می‌شود.

عوارض دیابت

به مرور زمان، قند خون بالای ناشی از عدم کنترل صحیح دیابت می تواند تأثیرات جبران ناپذیری را بر روی اعضای مختلف بدن داشته باشد. گاهی تأثیرات منفی قند خون بالا مستقیماً متوجه سلول های بتا (انسولین ساز) در لوزالمعده گشته و از میزان انسولین ترشح شده می کاهد.

پیشگیری و کنترل دیابت نوع دو

تشخیص سریع و به موقع این بیماری می تواند از عوارض و مشکلات آتی آن همچون ناراحتی های قلبی، نابینایی، فشار خون بالا، اختلالات عصبی و نارسایی های کلیوی پیشگیری کند. خوشبختانه در بسیاری از مواردِ ابتلا به دیابت نوع 2 ، ترکیبی از رژیم غذایی مناسب، ورزش منظم و مصرف قرص های کاهش دهنده قند خون (که به تشخیص پزشک معالجتان برای شما تجویز می شود) می تواند به کنترل دیابت آن کمک کند. به هر حال مصرف قرص و در موارد خاص انسولین، برای کنترل دیابت در این دسته از مبتلایان لازم و ضروری است.

این بیماری در میان میانسالان شایع تر است ولی امروزه به دلیل بی تحرکی و چاقی کودکان، روند ابتلا به این بیماری در بین آنان رو به افزایش است.

انجمن دیابت گابریک

دیابت نوع 2 شایعترین نوع دیابت بوده و %90 موارد بیماری را به خود اختصاص داده اسـت. شـیوع دیابـت نـوع 2 پیوسـته در حـال افزایش است و میزان بروز دیابت نوع 2 در كودكان نسبت به گذشته تقریباً ده برابر شده است. تخمین زده شده كه در حال حاضر تعداد بیماران دیابتی در ایران حدود 1/5میلیون نفر می‌باشد.

ابتلا به دیابت به علت ایجاد عوارض باعث تحمیل رنج و هزینه زیادی برای بیمار می‌شود كه این عوارض شامل افزایش خطر بیماریهای قلبی- عروقـی، بیمـاری مرحلـه انتهـایی كلیـوی، كـوری و آمپوتاسـیون انـدام تحتانی است.

علائم دیابت را بشناسید

افراد دارای دیابت در خطر بیشتر بیماری عروق کرونر، بیماری عروق محیطی، سکته مغزی، فشار خون بـالا، چربـی بـالا و چاقی هستند. به طور کلی شناسایی ریسک فاکتورهای دیابت و سعی در برطرف ساختن آنها می‌تواند از دیابت نوع 2 جلـوگیری کـرده یا بروز آن را به تعویق اندازد. همچنین آشنایی با اصول درمانی در دیابت نیز یک ضرورت به نظر می‌رسد[1].


[1] مجله علمی پژوهشی دانشگاه شهید صدوقی یزد

عوامل خطر دیابت نوع 2

ســابقه فــامیلی

 دیابـت نـوع 2 یـک بیماری فامیلی اسـت واستدلال‌های متقاعد کننده‌ای در حمایـت از ایـن موضـوع وجـود دارد.

ارتباط ژنتیک با دیابت نوع 2 نسبت به ارتبـاط آن بـا دیابـت نوع 1 قویتر است. عوامل ژنتیکی نقـش مهمـی در بـروز دیابـت نوع 2 دارند، با این که هنوز بسیاری از ژنهای زمینه سـاز ابـتلا بـه دیابت شناخته نشده اسـت ولـی مـشخص اسـت کـه ایـن بیمـاری پلیژنیک و چند عاملی می‌باشد.

لکوس‌های ژنتیکـی متنـوعی در استعداد ابتلا به این بیماری نقش دارند. فاکتورهای محیطـی (نظیـر تغذیــه و فعالیــت فیزیکــی) نیــز در بــروز فنــوتیپی آن مــؤثر هستند. میزان بروز دیابت نوع 2 در دو قلوهـای یکـسان بـین 70 تا 90 درصد است و اگر یکی از قل‌هـا مبـتلا بـه دیابـت باشـد ، احتمال درگیری دیگری %50 می‌باشد. افرادی که یکی از والدین آنها مبتلا به دیابت نوع 2 هـستند در معـرض خطـر بیـشتری بـرای ابتلا به دیابت قرار دارند، همچنین در میان افـراد چـاق بـا والـدین دیابتی شیوع دیابت نـوع 2 نـسبت بـه افـرادی کـه والـدین دیـابتی ندارند بالاتر اسـت. اگـر یکـی از والـدین مبـتلا بـه دیابـت نـوع 2 باشند، خطـر بـروز بیمـاری در فرزنـدان %20 اسـت و اگـر هـر دو والدین مبتلا باشند خطر بروز بیماری به %40 میرسد.

چاقی 

مطالعـات مختلـف نـشان داده‌انـد کـه چـاقی در پـاتوژنز دیابت نوع 2 نقش دارد.

چاقی در دیابت

به طور کلی پذیرفته شده که چاقی مـسئول ظاهر شدن بیمـاری در افـرادی اسـت کـه از لحـاظ ژنتیکـی مـستعد هستند. سـازمان بهداشـت جهـانی در سـال 1980بیـان کـرد، چـاقی مهمترین ریسک فاکتور دیابت نوع 2 است.

در میـان افرادی کـه چاق نیستند و والدین دیابتی دارند شیوع دیابت نسبت به افرادی کـه چاق هستند کمتر است. چـاقی‌هـای مرکـزی و چـاقی هـای قـسمت بالای بدن با خطر بروز دیابت همراه است. چاقی‌های مرکزی همچنین با شیوع بالای بیماریهای عـروق کرونـری، هیپرانـسولینمی، هیپرتریگلیــسریدمی، هیپرکلــسترولمی، فــشار خــون و اخــتلالات هورمونهـای جنـسی همـراه اسـت.

تغییـرات شـیوه زنـدگی مربوط به چاقی، رفتارهای تغذیه‌ای و فعالیت فیزیکی نقش اصلی را در پیشگیری و درمان دیابت نوع 2 بازی می‌کند. مطالعـات مقطعـی در چندین گروه قومی نشان دادند که شیوع دیابت در میان افـراد بـا فعالیت بدنی کم 2 تا 3 برابر بیشتر از افراد فعال است. چندین مطالعه آینده نگر نشان دادند که حتـی فعالیـت فیزیکـی متوسـط مـی‌توانـد سبب کاهش دیابت شود.

سن

با افزایش سن شیوع دیابـت افـزایش مـی‌یابـد، ایـن بـدان علت است که با افزایش سن فرد دچار کاهش فعالیـت فیزیکـی وافزایش وزن می‌شود و این افـزایش وزن سـبب ذخیـره چربـی دراطراف شکم و بالای بدن خصوصاً در زنان بعد از منوپوز می‌شود.

فعالیت کمتر و افزایش وزن باعـث کـاهش فعالیـت انـسولین بـدن شده و مقاومت به انسولین ایجاد می‌شود.

نژاد در دیابت

نژاد

 اگر چه محیط یک عامل موثر در پیشرفت دیابـت اسـت ولی در گروههای نژادی مختلف، شیوع دیابـت متفـاوت اسـت و فاکتورهایی چون چاقی، عدم فعالیت فیزیکـی و رژیـم غـذایی در بروز دیابت دخالت دارد.

دیابت بارداری

عدم تحمل گلوکز با شدت متغیـر کـه اولـین بار در طی بارداری شروع و یا تشخیص داده شود، دیابت بارداری گفته می‌شود و یا دیابت بارداری به شرایطی اطلاق میگـردد کـه سطح گلوکز خون در طی بارداری بـالا رفتـه و علائـم دیابـت درخانم بارداری که قبلاً دیابـت بـرایش تـشخیص داده نـشده ایجـاد شود.

قند خون

فـشار خون

 فـشار خـون بـالا میتواند یـک نـشانه زودرس مقاومت انسولین به علت چاقی مرکزی باشد. یـک فرضـیه فرعـی این است که بالا رفتن فـشار خـون یـک مـارکر اخـتلال عملکـرد انـدوتلیال است، کـه آن نیـز یـک ریـسک فـاکتور مقاومـت بـه انسولین، دیابت نوع 2 و بیماری عروقی است. فشار خـون در 70 درصد بیماران دیابتی دیده می‌شود و خطر پیشرفت دیابـت در افراد با فشار خون 2 برابر بیشتر است.

بخش متابولیک بیمارستان میلاد و درمان دیابت نوع 2

این بخش در بیمارستان میلاد اصفهان طبقه 4 ضلع شرقی واقع شده ، دکتر مجید کلاهدوزان به همراه تیم تخصص خود در زمینه بیماری های متابولیک (فشارخون ، دیابت ، چربی خون ، کبد چرب و…) فعالیت دارند. سلامت جویان در طول دوره درمان توسط کارشناسان کلینیک مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرند.

تیم دکتر کو
تیم دکتر کلاهدوزان در بیمارستان میلاد

متد عملکردی کلینیک در درمان دیابت

پروتکل روانشناسی در درمان دیابت

 • تغییر افکار مراجع در جهت اینکه سلامت جو ، خود و بدن خود را دوست داشته باشدو بداند که دیابت نشان دهنده غفلت فردنسبت به خود و عدم توجه و مراقبت از آن است.هرفرد باید بداند که مسئول بدن خود می باشد و باید برای سلامتی بدنش تلاش بیشتری بکند. باید بداند که دیابت انتهای راه نیست و قابل کنترل می باشد اما درصورتی که راه اصولی درمان را بداند.
 • درجلسه دوم مدیریت خواب و اصول بهداشت خواب آموزش داده می شود. راهکارهایی درجهت مدیریت هرچه بهتر شدن کیفیت خواب به سلامت جو ارائه می شود.
 • مهارتهای کنترل استرس آموزش داده می شود. استرس سطح هورمون کورتیزول فرد را افزایش میدهد ، سطح ایمنی بدن را پایین می آورد و باعث افزایش قندخون بدن می شود. با آموزش های لازم مهارت های کنترل استرس به سلامت جو یادآوری میشود اما هر فرد باید درجهت کنترل و مدیریت  استرس خود تلاش کند.
 • آموزش مهارت های مدیریت خشم .
 • آموزش مهارت نه گفتن به خود و دیگران.
 • آموزش مدیریت و اصول برنامه ریزی روزانه .
 • انگیزه های فرد بررسی و روی انگیزه های ورزشی سلامت جو کار می شود.
 • آموزش مهارت حل مسئله.
 • آموزش مهارت های مدیریت فکر و افکار منفی.
 • بررسی عادت های غلط و آموزش life style.
مشاوره روانشناسی

پروتکل تغذیه در دیابت

 • آموزش نحوه صحیح کنترل و مصرف داروهای قند خون در افراد دیابتی و ارائه نکات لازم.
 • ارائه توصیه های تغذیه ای لازم شامل:
 • بدون هماهنگی بامتخصص تغذیه از جابه جاکردن مواد غذایی بین وعده های مختلف پرهیز کنیدچرا که این امر سبب می شود میزان CHO موجود درهروعده غذایی تغییر نماید و تنظیم قند شما بهم بخورد.
 • تاحد امکان سعی کنید میزان مصرف قرص های پایین آورنده قند خون وزمان مصرف وعده های غذایی دارای نظم باشد و از تغییر دادن آن خودداری کنید.
 • به افراد دیابتی توصیه  میشود از مصرف زیاد قند و شکر ، مربا و عسل ، شربت و نوشابه و سایر مواد غذایی که در آنها از شکر استفاده شده پرهیز کنند.
 • همراه با غذا به میزان کافی از گروه سبزی ها استفاده کنید.
 • مصرف میان وعده ها الزامی است.
 • از نانهای سبوسدار و غلات سبوسدار استفاده کنید.
 • از مصرف چربی گوشت ها پوست مرغ و ماهی لبنیات پرچرب ، کره خامه ،شیرینی های خامه ای ، چیپس ،کله پاچه و…خودداری کنید.
 • بهترین روش پخت برای بیماران دیابتی بخار پز ، آب پز ، پخت در فر و کبابی است.
 • از مصرف روغن ها و چربی های جامد پرهیز کنید و از روغن های مایع بخصوص کانولا و زیتون استفاده کنید.
تغزیه سالم در دیابت

پروتکل تربیت بدنی در درمان دیابت

ورزش حساسیت بدن به انسولین را افزایش داده و باعث تنظیم قند خون می شود.و باعثت کنترل بیماری دیابت می‌شود. همچنین ورزش کردن در تنظیم فشارخون موثر است. ورزش کردن با کاهش توده چربی بدن به کاهش وزن کمک می‌کند. کاهش وزن ناشی از ورزش، باعث کاهش بافت چربی می‌شود، بنابراین مقاومت به انسولین در سلولها کاهش یافته و به این ترتیب مصرف داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون کم می‌شود. با انجام ورزش‌های برنامه ریزی شده، بافت چربی کاهش یافته و توده عضلانی افزایش می‌‎یابد.

ورزش مناسب، تناسب عضلات را بالا می‎برد. تحقیقات نشان داده است که انقباضات عضلانی و عمل انسولین هر دو با هم مصرف گلوکز در طول ورزش را زیاد می‎کنند. و باعث آمادگی عضلات می گردد .ورزش باعث افزایش انرژی و کاهش استرس می‌شود.

همراه با کنترل مطلوب قندخون و انجام تمرینات ورزشی مرتب، مصرف قرصهای خوراکی در برخی افراد دیابتی غیروابسته به انسولین کم می‎شود و در بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین نیز به علت وضعیت مطلوب متابولیک، میزان انسولین تزریقی کاهش می‎یابد. مطالعات نشان داده است که در ماههای اولیه شروع برنامه های ورزشی، انسولین تزریقی گاهی تا ۲۰% یا حتی بیشتر کاهش می‌یابد.

16 خرداد 1401 توسط admin 0 دیدگاه

بیماری متابولیک چیست و چگونه درمان می‌شود؟

در برخی از موارد دیده می‌شود که بدن کودک در بدو تولد برای هضم برخی از مواد مانند پروتئین، قند یا چربی اختلال دارد این شرایط در افراد بزرگسال نیز دیده می شود در چنین شرایطی فرد نمی‌تواند از این مواد غذایی استفاده نماید. در حالی که نبود این مواد غذایی برای کودک و حتی بزرگسال نیز آسیب ایجاد می‌کند‌. در این مواقع اثرات نامطلوبی برای مغز، قلب، کلیه و سایر ارگان های بدن ایجاد می‌شود هنجارهای مختلفی در بدن شکل می گیرد و گاهی موجب عقب ماندگی ذهنی می‌گردد. به چنین مواردی بیماری های متابولیک می گویند. بیماری های متابولیک مجموعه‌ای از بیماری‌ها شامل قند خون، فشار خون بالا بیماری قلب و عروق و .. هستند  که با علائم مختلفی نمایان می‌شود ولی در برخی مواقع فقط با آزمایش قابل تشخیص است. در ادامه با آزمایش متابولیک آشنا می شویم.

آزمایش متابولیک چیست؟

بیماری های متابولیک به صورت علائم مختلفی پدیدار می شود . در برخی از مواقع این علامت ها در مدت زمان کوتاه تری مشخص می شود  و قابل تشخیص است. اما در نوزادان این بیماری در بدو تولد مشخص نمی شود و لازم است بعد از ۷۲ ساعت بعد تولد در مراکز معتبر اقدام به گرفتن این آزمایش  کرد. آزمایش متابولیک برای افرادی که چند مورد از این علائم را دارند توصیه می شود.

 • چاقی شکمی بیش از حد که در زنان بالای ۸۰ و در مردان بالای ۹۰ سانتیمتر
 • سابقه بیماری در خانواده و برخی قومیت های خاص
 • مقاومت بدن به انسولین
 • افزایش تری گلیسرید که از ۱۵۰ میلی است
 • فشار خونی که از ۱۲۰ میلی بیشتر است
 • مصرف دارو به منظور پایین بودن سطح‌ گلیسیرین خوب
بیماری متابولیک

آزمایش متابولیک شامل چندین آزمایش خون می باشد که برای تشخیص بیماری های متابولیک انجام می شود. با بررسی آزمایش های مربوطه اطلاعاتی به دست می آید که شامل میزان اسید و باز در خون، تصفیه خون، میزان قند خون و الکترولیت  است با این اطلاعات به دست آمده عملکرد کلیه، روده و  مشکلات لوزالمعده تشخیص داده می شود. در صورتی که در جواب آزمایشات مشکلی پیدا شد بیمار باید آزمایش های پیشرفته تری را بگیرد تا ریشه بیماری اصلی مشخص شود. آزمایش خون از رگ ساعد گرفته می شود. پزشک با داشتن این اطلاعات می تواند به بهبود کیفیت زندگی بیماران متابولیکی کمک کند. چندین مورد از این آزمایش ها را معرفی می کنیم.

 1. آزمایش نیتروژن اوره خون به منظور اطلاع از نوع فرآیند کلیه ها انجام‌ می شود این نوع آزمایش برای تشخیص بیماری های کلیوی در نظر گرفته می شود.
 2. کراتین‌ از دیگر آزمایش های متابولیک به شمار می رود که این مورد نیز برای تعیین عملکرد کلیه می باشد.
 3. کلوگز برای تعیین اندازه قند خون است اگر میزان قند خون کم یا بالا باشد فرد دچار مشکل است مقاومت بدن  به انسولین یکی از بیماری های متابولیک است.
 4. کربن دی اکسید نشان دهنده عملکرد دستگاه های داخلی بدن مانند کلیه و ریه می باشد.
 5. کلسیم از دیگر مواردی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد پاراتیروئید یا سنگ‌ کلیه را نشان‌ می دهد.
 6. سدیم، پتاسیم و کلرید و … از جمله دیگر مواردی هستند که برای آزمایش متابولیک مورد آزمایش قرار می گیرد.

 سندرم متابولیک چیست؟

سندرم متابولیک در واقع مجموعه ای از علامت ها است که در بدن به شکل های مختلفی رخ می دهند. این علامت ها زمینه را برای ایجاد چندین بیماری در بدن ایجاد می کند. اما تنها داشتن یک علامت به معنای مبتلا بودن به بیماری متابولیک نیست بلکه چندین علامت با هم باید وجود داشته باشد‌. این سندرم هم در بزرگسالان و هم در کودکان به وجود می آید. معمولا این سندرم به دلیل چاقی و عدم تحرک کافی در بدن بزرگسالان و در نوزاد به صورت ارثی یا مادرزادی ایجاد می شود. متاسفانه ابتلا به این سندرم با افزایش سن بیشتر می شود. افرادی که دارای دیابت نوع دو هستند یا زنانی که حاملگی با دیابت بارداری دارند نیز زمینه را برای ابتلا به این بیماری دارند. از مسائل مهم دیگری که در این زمینه تاثیر زیادی دارد.

بیماری های متابولیک

 سبک زندگی غلط، مثل خوردن غذاهای ناسالم و عدم‌ تحرک، خواب نامناسب، مصرف الکل و اختلالات هورمونی مثل سندرم پلی کیستیک و… است. در آینده نه چندان دور سندرم متابولیک به عنوان یکی از عمده ترین بیماری ها در دنیا معرفی می شود. پیشگیری از این بیماری کاری مشکلی نیست بهتر است در جهت حفظ سلامتی و عدم ابتلا به این سندرم اقدامات لازم را انجام دهیم.

غربالگری بیماری متابولیک نوزادان

در برخی از موارد نیز متابولیک در نوزاد به دلیل وراثت در همان بدو تولد وجود دارد ولی تشخیص آن از روی علائم مشکل است چون در بدو تولد این علائم به شکل واضحی خود را نشان نمی دهند پس نیاز است که غربالگری برای نوزاد انجام گردد. برای این‌ کار تا ۷۲ ساعت بعد از تولد اقدام‌ خونگیری از کف پای کودک به وسیله لانست می کنند که خون پای کودک را بر روی کاغذ مخصوص قرار داده و آزمایش های لازم را انجام می دهند. اگر به هر دلیلی این آزمایش انجام نشد در فرصت های بعدی می توان آن را انجام داد. حتما همه نوزادان را برای غربالگری متابولیک باید به مراکز بهداشت و آزمایشگاه های معتبر برد. یکی از شایع ترین نوع این بیماری تیروئید مادرزادی است که نتیجه وراثت یا ازدواج های فامیلی است. نوزادانی که به این بیماری ها مبتلا هستند از علائم مختلفی برخوردار هستند که از جمله آنها به موارد زیر اشاره می کنیم.

 به طور مثال به بی خوابی، خستگی، بی حالی، عدم خوردن شیر مادر یا مکیدن ضعیف، تشنج، استفراغ، ترشحات و بوی نامطبوع ادرار و … اگر اطلاعات والدین در این‌ زمینه صحیح باشد می توانند در زمان زودتری این بیماری را تشخیص دهند و سریعا با پزشک مشورت کنند در صورت غربالگری و تشخیص درست این بیماری می‌ توان از پیامدهای که در آینده به وجود می آید جلوگیری نمود. اغلب این بیماری به دلیل ازدواج های فامیلی شکل می گیرد. با شروع درمان زود هنگام از بروز پیامدهای ناگوار مانند معلولیت های ذهنی می توان جلوگیری کرد.

بیماری متابولیک در بزرگسالان

سندرم متابولیک در بزرگسالان اغلب به صورت سندرم مقاومت به انسولین نامیده می شود. بیشتر افراد بزرگسالی که به متابولیک دچار هستند معمولا دیابت نوع دو را دارند. افرادی که بالای ۶۰ سال هستند بیشتر در معرض خطر هستند و آمار ابتلای زنان به این بیماری بیشتر از مردان است. زنانی که دور شکمی بیشتر از ۸۰ دارند و مردانی که دور شکم بالای ۹۰ دارند نیز از گروه های پر‌ خطر محسوب می شوند. بزرگسالی نیز جزء گروه های پر خطر محسوب می شوند ممکن است متابولیک باعث صدماتی به قلب و مغز شود مثلا باعث بیماری سکته قلبی یا مغزی شود یا موجب ایجاد دیابت نوع دو شود‌.

 آمارها نشان می دهد در افراد جوان نیز این سندرم در حال حاضر شیوع پیدا کرده است که نتیجه مصرف سیگار، چاقی و بی تحرکی و مصرف غذاهای ناسالم در بین آنها می باشد. این بیماری در این گروه سنی به شکل بیماری های قلبی و عروقی یا دیابت خود را نشان می دهد. توصیه هایی پزشکان برای این‌ دسته از بیماران متابولیکی دارند. مصرف مواد غذایی مانند چربی ها، قند و آرد سفید را به حداقل برسانند،  ماهی های که دارای امگا ۳ هستند مانند ساردین را مصرف کنند. مصرف سبزیجات و میوه را جدی بگیرند. روغن های غیر اشباع را مصرف نکنند در عوض از روغن بادام‌ زمینی یا روغن زیتون استفاده نمایند. سیگار و الکل را به طور جدی فراموش کنند.

بیماری متابولیک در بزرگسالان

آیا بیماری متابولیک درمان دارد؟

سوال بسیاری از والدین است که آیا بیماری های متابولیک درمان دارد؟ آیا زندگی عادی و بدون دغدغه برای فرزند من امکان پذیر است؟ حتی افراد بزرگسالی که به این بیماری مبتلا هستند به دنبال راه های درمان این مشکلات هستند.

مراکز معتبری در کشور وجود دارند که برای درمان ناهنجاری های متابولیک تاسیس شده‌اند که درمان و نوع عملکرد را به افراد آموزش می‌دهند و داروهای لازم را برای درمان به بیماران ارائه می دهند. به طور کلی باید گفت که متابولیک در بدن به دلیل عدم هضم برخی از مواد غذایی ایجاد می‌گردد که در اینگونه مواقع یک آنزیم دچار اختلال می شود.  این مواد به انرژی تبدیل نمی‌شوند. مرکز بیماری های متابولیک بیمارستان میلاد یک روش و متد علمی برای درمان قطعی دیابت ارائه کرده که نتایج بسیار مستند و علمی از آن را منتشر کرده است.

برای درمان این بیماری اولین قدم حذف موادی است که باعث ایجاد اختلال در بدن می شود. این مواد می تواند غذا یا دارو و حتی شیر مادر باشد. پاکسازی خون حتما باید انجام شود تا مواد سمی و مضر در بدن از بین برود. اگرچه این بیماری به طور قطعی درمان نمی شود اما می‌ توان شرایطی را ایجاد کرد که این افراد زندگی بهتر و راحت تری را داشته باشند. معالجه و تشخیص به موقع و استفاده از داروهای مختص این‌ بیماری نتیجه مطلوبی را برای این بیماران خواهد داشت. همچنین تشخیص زود هنگام از عقب ماندگی ذهنی و معلولیت های بیماران پیشگیری خواهد کرد. استمرار در پیگیری حال بیماران اهمیت خیلی زیادی دارد.

عمر کودکان متابولیک

متاسفانه بیماری متابولیک انواع مختلفی را شامل می‌شود که هر کدام عوارض مربوط به خود را دارند. اجتناب از خوردن مواد غذایی و خوراکی ها برای کودک متابولیک خیلی دشوار است. در بسیار از مواقع فرد نمی تواند غذاهای معمولی مصرف کند و باید از غذاهای گران قیمت خارجی استفاده کند که گاها هزینه های خرید این نوع مواد غذایی برای خانواده ها سخت خواهد بود. بدن کودکان متابولیکی در مقابل هر نوع بیماری حتی سرماخوردگی ساده واکنش نشان می دهد. عمر این کودکان اغلب با توجه به نوع مقاومت بدن کودک دارد. تشخیص به موقع و نوع بیماری متابولیکی که کودک دارد تاثیر زیادی در طول عمر کودک خواهد داشت.

جمع بندی

بیماری های متابولیکی در چندین نوع وجود دارند که با علامت های مختلفی پدیدار می شود. گاهی تشخیص این بیماری خیلی دیر انجام می شود زیرا کودک به ظاهر هیچ مشکلی ندارد. این بیماری در کودکان ارثی بوده و از پدر یا مادر به ارث رسیده می شود. تشخیص به موقع و شروع درمان زود هنگام در بالا بردن کیفیت زندگی این افراد تاثیر زیادی دارد. بنابراین در بدو تولد غربالگری متابولیک را جدی بگیرید و برای این‌ کار به مراکز معتبری مراجعه کنید. همانطور که در کودکان آثار مخربی دارد برای بزرگسالان نیز دردسر ساز خواهد بود. با اصلاح سبک زندگی و مصرف غذاهای سالم و انجام فعالیت های بدنی می توان از شکل گیری این بیماری ها پیشگیری کرد.